Home Plattdeutsches Offensen
25.05.2018 - 08:37
Impressum
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9 · Sätze
Zuletzt aktualisiert: letzte Woche · letzten Monat · letztes Jahr

Hochdeutsch Offenser Platt Aktionen
bald bohle
Bank Bank
Banken Banken
Bau Bau
Bayern Bayern
bedeutet bedui-et
Bedeutung Bedui-unge
begann fung an
Beginn Bechinn
beginnt bechinnt
Behörden Behörden
bei bei
beiden bahden
beim bein
beispielsweise beispielsweise
bekannt bekannt
bekommen bekum'm
Bereich Bereich
bereits bereits
berichtet berichtet
berichtete berichtede
Berlin Ballein
Berliner Balleinsche
besonders besonders
besser better
besteht bestaht
besten besten
Besucher Besseuka
betonte betunte
Bevölkerung Bevölkerungerunge
bevor bevuhr
bezeichnet beteiket
bieten ba-en
bietet bütt
Bild Bild
Bilder Bildere
bin bin
bis bett
bisher bether
bislang bettlang
Blau Bloch  
bleiben bleim'm
bleibt blifft
Blick Blick
blieb bliev
Blödmann Ssiegelär  
Boden Boddn
Bonn Bonn
Bonner Bonna
Börse Börse
braucht bruket
Bremen Bremen
bringen bringen
bringt bringet
Buch Bouk
Bühne Bühne
Bundesregierung Bundesregierunge
Bundesrepublik Bundesrepubleik
Bürger Bürger
Bürgermeister Burmester
bzw bzw